Downloadujte mobilnu aplikaciju sa Google PlayStore-a (link, QR kod) ili koristite WEB aplikaciju na web.pgusluga.ba. Potrebna vam je validna e-mail adresa.

Slijedite uputstvo
Potrebna vam je validna e-mail adresa.

Link za mobilnu aplikaciju:
Mobilna aplikacija

QR-kod:

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988