Priprema
U opciji Moj profil odaberite željene račune sa liste Aktivnih računa za plaćanje.*

U opciji Plaćanje računa odaberite račun za plaćanje i skenirajte QR ili bar kod.

Prekontrolišite očitani sadržaj.
Unesite iznos (ukoliko nije sadržan u kodu ili šablonu).


Snimite i potvrdite transakciju.


* Pripremu radite samo prvi put. Odabrani računi ostaju memorisani za naredna plaćanja.

Na ovaj način se može platiti bilo koji račun u BiH. Ako se Vaš račun trenutno ne nalazi na listi raspoloživih, kontaktirajte nas putem e-maila, Facebook stranice ili Instagrama da bismo to omogućili. 

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988